2022 წლის იანვრიდან მასწავლებლებს სახელფასო დანამატი გაეზრდებათ2022 წლის იანვრიდან მასწავლებლებს სახელფასო დანამატი გაეზრდებათ

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 2022 წლის იანვრიდან სტატუსის მქონე მასწავლებლების სახელფასო დანამატის ზრდა 100 ლარით.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი მოამზადა, სადაც მომავალი წლისთვის გათვალისწინებული შემოსავლების, ხარჯებისა და პროექტების გარდა, მოცემულია ფისკალური რისკების ანალიზი.

ბუჯეტის პროექტის თანახმად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრა 1 637.5 მლნ ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ასიგნებას აღემატება 112.7 მლნ ლარით.

მათ შორის თანხები ძირითადად მიიმართება შემდეგი პროგრამების განხორციელებაზე:

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება- 1 145.0 მლნ ლარამდე, რაც წინა წლის დამტკიცებულ ასიგნებასთან შედარებით გაზრდილია 88.7 მლნ ლარით; მათ შორის გათვალისწინებულია:

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 975.0 მლნ ლარი, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 79.4 მლნ ლარით და გათვალისწინებულია სტატუსის მქონე მასწავლებელების სახელფასო დანამატის ზრდა 100 ლარით 2022 წლის იანვრიდან;

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 10.2 მლნ ლარამდე;

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 21.0 მლნ ლარამდე;

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - 1,2 მლნ ლარამდე;

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 28.3 მლნ ლარი;

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 24.9 მლნ ლარამდე;

პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" – 59.2 მლნ ლარი და სხვა;

პროფესიული განათლება - 68.7 მლნ ლარი;

უმაღლესი განათლება - 141.0 მლნ ლარი;

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - 66.1 მლნ ლარი;

ინკლუზიური განათლება - 34.9 მლნ ლარი;

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 115.1 მლნ ლარამდე.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ